Rejestracja – Sieci spożywcze

 


pole wymagane

imię i nazwisko (pole wymagane):

nazwa firmy (pole wymagane):

adres korespondencyjny (ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy): (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

Proszę wskazać kategorie produktowe, którymi się Pan/Pani zajmuje (można zaznaczyć kilka opcji)(pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

logo firmy (dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Wydawnictwo Gospodarcze, świadczonych usług (w tym usługi „Newsletter”) oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Wydawnictwa Gospodarczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Wydawnictwa Gospodarczego oraz klientów Wydawnictwa Gospodarczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 r. Nr 133 poz. 833) Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych.W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

  1. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
  2. Zaproszenie obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, całodniowy catering, udział w wieczornym koktajlu. Dodatkowo każdy uczestnik Kongresu otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu branżowym.
  3. Uczestnik przesyła do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu zgloszenia@kongresslodycze.pl), uprawnia do udziału w Kongresie.
  4. Rezygnację z udziału należy przesłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresslodycze.pl lub zgłosić pod nr tel. 731 301 544.
  5. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.
  7. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.


Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł. Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.