Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

 

Regulamin Kongresu Słodycze i Przekąski 2020

pole wymagane
TAK - chcę wziąć udział w Kongresie Słodycze i Przekąski 2020wezmę udział również w wieczornym koktajlu

termin 10 marca 2020

Sofitel Warsaw Victoria

ul. Królewska 11, Warszawa

Ceny biletów:
1190 zł (do 15 grudnia 2019)
1490 zł (od 16 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020)
1990 zł (od 01 lutego 2020 do 10 marca 2020)

Do cen należy doliczyć 23% VAT

Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegobędę korzystać z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskiegonie potrzebuję tłumaczenia

Reprezentuję (pole wymagane):
Producenta/dystrybutora/importera słodyczy/przekąsek/bakaliiDostawcę dóbr i usług (opakowania, surowce dla branży, wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)Instytut badawczy

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

Adres korespondencyjny

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

NIP (pole obowiązkowe):

ZGODY

Zgoda wymagana (pole obowiązkowe):

Zgody dobrowolne:


SMS/MMSe-mailtelefon

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Słodycze i Przekąski 2020, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie Słodycze i Przekąski 2020 wynosi:
  1190 zł (do 15 grudnia 2019)
  1490 zł (od 16 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020)
  1990 zł (od 01 lutego 2020 do 10 marca 2020)
  (ceny netto, należy dodać należny podatek VAT 23%).
 2. Cena obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, całodniowy catering, udział w koktajlu.
 3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.kongresslodycze.pl oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 24.02.2020.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Wydawnictwo Gospodarcze
  ul. Wołoska 7, 02‑675 Warszawa
  28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

  Jako tytuł przelewu prosimy podać „Kongres Słodycze i Przekąski 2020” oraz numer faktury.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 24.02.2020, zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24.02.2020, pobierane jest 100% opłaty za udział.
 10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresslodycze.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.
 11. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.